ادامه مقاله در ثبت نیک
علامت تجاری، علامتی است که برای مشخص کردن و معرفی کالاها و محصولات به کار می رود و طبق تعریف، به هر نوع علامت اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، کلمه ، لفافه و ... که برای امتیاز تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا کشاورزی اختیار می گرددد گفته می شود.

در موارد ذیل ثبت علامت تجاری الزامی است
داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی
مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند.
مشروبات و آب های گازدار
لوازم آرایشی که استعمال مستقیم پوستی دارند.
مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
ثبت علامت تجاری فوم مستلزم اقدامات ذیل است :
1- تکمیل وتسلیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی در تهران وبه اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان ها مشتمل بر مشخصات متقاضی ونوع علامت و کالا یا خدمت مورد نظر که در سه نسخه تنظیم می شود.
2- عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر
3- عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی