فایل های تصویری در پنجره پروگرام مانیتور نمایش داد نمی شوند. مشکل کجاست؟