تو بخش خوده فایل
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2017\Support Files\Contents\Windows
اینجا باید بری کرک کنی.. ک درست شدش