چه جالب من فکر می کردم تمام کلمات باید سایه یکسانی بخوره و اصلا با این مبحث آشنا نبودم