واقعا تشکر از زمان و انرژی که گذاشتید

من همه پاسخ ها خواندم البته مجدد باید بخونم نت برداری کنم

تشکر !