سلام
کسی لینک این کتاب ها از این مولف ها رو نداره؟ البته فارسی


مديريت توسعه نرم افزار
Khalid Sayood

مديريت توسعه نرم افزار
Roger S.Pressman

ارتباطات تصويري
Susan Hillgoss, Tharon Howard

ممنون