رييس كل بانك مركزي از به روز شدن پرداخت پول نفت ايران خبر داد.

محمود بهمني در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در مورد بدهي هاي ارزي كشورهاي ديگر به بانك مركزي ايران گفت: ما تا اين لحظه نگذاشتيم كه تعهدات ما معوق شود.

وي در مورد بدهي هاي نفت به ايران اظهار كرد: اكنون مبالغ آن را به حساب هاي ما در خارج از كشور واريز كرده اند. يكي دو كشور بودند كه با تاخير اين مبالغ را واريز مي كردند كه آن ها تقريبا به روز كرده اند.

بهمني با بيان اين كه وضعيت پرداخت پول نفت به ايران اكنون بهتر از قبل شده است، متذكر شد: در گذشته يكي دو كشور بودند كه هفت، هشت يا پنج ميليارد دلار بدهي داشتند و خوشبختانه اكنون آن ها اين مبالغ را پرداخت كردند.