با این مدارک که از وب سایت حقوقی کیا ثبت برگرفته شده می توانید نسبت به ثبت شرکت پرورش طیور سهامی خاص اقدام کنید:
1- تکمیل کردن دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد همه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید از سی و پنج درصد کل سهام کمتر باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای تمام سهامداران برسد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شود و در صورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شود.
2- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مورد نیاز است.
3- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که سهامداران باید آن را امضا کرده باشند.
4- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده همه اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
5- از کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین باید کپی تهیه شود.
6- در شرایطی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران، اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی نماینده شخص حقوقی لازم است.
7- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت پرورش طیور نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی لازم است.
8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری همه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف فرد متقاضی ثبت شرکت الزامی است.